Agricultural and Biosystems Engineering Publications

Campus Units

Agricultural and Biosystems Engineering, Civil, Construction and Environmental Engineering, Food Science and Human Nutrition, Toxicology

Document Type

Article

Publication Version

Published Version

Publication Date

2019

Journal or Book Title

Przemysl Chemiczny

Volume

98

Issue

9

First Page

1445

Last Page

1447

Research Focus Area(s)

Biological and Process Engineering and Technology

DOI

10.15199/62.2019.9.21

Abstract

An artificial refuse-derived fuel was prepd. by mixing waste paper (28.2%), waste plastics (47.0%), cardboard (10.0%), multimaterial packagings (5.0%), wood (1.9%), rubber (5.6%), textiles (2.2%) and kitchen waste (0.1%) and carbonized at 300°C under N2. The fuel was then studied for calorific value (34.45 MJ/kg) and emission of volatile org. compds. by microextn. to solid phase and gas chromatog. anal. Twenty-six org. compds. were identified in the emitted gas. 2-Methylfurane, 2,5-dimethylfurane, PhH, PhMe and furfural were the main components of the emission.

Rozwiązaniem problemu nadmiernej podaży paliwa RDF (refuse-derived fuel) przy stosunkowo niskich jego parametrach paliwowych jest toryfikacja, w wyniku której powstaje CRDF (carbonized RDF) o wartości opałowej powyżej 25 MJ/kg. CRDF może być źródłem emisji lotnych związków organicznych (LZO). W związku z tym prowadzono prace nad optymalizacją procesu toryfikacji i wpływem morfologicznego składu RDF na jakość otrzymanego paliwa. Odrębną kwestią była optymalizacja procesu pod względem zmniejszenia emisji LZO. Zaprojektowano badania mające na celu określenie cech jakościowych LZO emitowanych przez CRDF z mieszaniny odpadów o znanym składzie, która została zoptymalizowana pod względem maksymalizacji zawartości kalorycznej CRDF. Toryfikację przeprowadzono w 300°C, z czasem retencji 60 min, w warunkach beztlenowych. Scharakteryzowano właściwości uzyskanego CRDF. Emisję LZO badano, po ich mikroekstrakcji do fazy stałej, wykorzystując technikę GC-MS. Wykazano, że dominującą grupą LZO uwalnianą z CRDF były furany.

Comments

This article is published as Stępień, P., C. Banik, J.A. Koziel, A. Białowiec. "Emission of volatile organic compounds from a carbonized refuse-derived fuel. Emisja lotnych związków organicznych z karbonizowanego paliwa z odpadow" Przemysł Chemiczny 98, no. 9 (2019): 1445-1447. DOI: 10.15199/62.2019.9.21. Posted with permission.

Copyright Owner

SIGMA-NOT

Language

pl

File Format

application/pdf

Share

COinS