Agricultural and Biosystems Engineering Publications

Campus Units

Agricultural and Biosystems Engineering, Civil, Construction and Environmental Engineering, Food Science and Human Nutrition, Toxicology

Document Type

Article

Publication Version

Published Version

Publication Date

2017

Journal or Book Title

Przemysl Chemiczny

Volume

96

Issue

1

First Page

76

Last Page

84

Research Focus Area(s)

Biological and Process Engineering and Technology

DOI

10.15199/62.2017.1.5

Abstract

A review, with. 54 refs., of legal aspects of using chem. substances in the environment and foods.

Dokonano przeglądu literatury naukowej i omówiono akty prawne dotyczące ksenobiotyków, substancji toksycznych, mutagennych i kancerogennych. Podano klasyfikacje tych substancji wg ECHA (UE), IARC (WHO) oraz ATSDR i OSHA (USA). Przytoczono liczne akty prawne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia) dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, w sprawie wprowadzania klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP). Omówiono problematykę substancji chemicznych, ich mieszanin oraz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy w Polsce i USA. Podano informacje na temat substancji niepożądanych w paszach dla zwierząt gospodarskich oraz zanieczyszczeń chemicznych w środkach spożywczych (żywności) z uwzględnieniem prawnych wymogów unijnych (UE). Przedstawiono rolę instytucji kontrolnych w ocenie jakości żywności i środowiska w Polsce oraz w USA (FDA, EPA).

Comments

This article is published as Dobrzanski, Zbigniew, Boguslaw Buszewski, Sebastian Opalinski, Roman Kolacz, and Jacek A. Koziel. "Xenobiotics, toxic compounds, mutagens and carcinogens substances. Classification and regulatory challenges. Ksenobiotyki, substancje toksyczne, mutagenne i kancerogenne. Klasyfikacja i aspekty prawne" Przemysl Chemiczny 96, no. 1 (2017): 76-84. DOI: 10.15199/62.2017.1.5. Posted with permission.

Copyright Owner

SIGMA-NOT

Language

pl

File Format

application/pdf

Share

COinS